مهندسين مشاور مهر و ماه چاپ

مهندسين مشاور مهر و ماه فعاليت خود را از سال 1378 آغاز كرده و در سال 1382 موفق به اخذ رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي (در رسته ي معماري و شهرسازي) گرديده است.

اين مشاور با دارا بودن امكانات رسته ي تشخيص صلاحيت شده جهت انجام پروژه هاي مختلف در بخش هاي عمده به شرح زير از حوزه هاي فرهنگي، مسكوني و تجاري، گردشگري، پاركها و مرمت فعاليت مي نمايد:

 الف: بخش معماري و شهرسازي

در اين بخش با حضور پرسنل متخصص و همكاري هاي نزديك با اساتيد دانشگاهي قابليت انجام پروژه هاي متعارف و يا با ويژگي هاي خاص را دارا مي باشد.

 فعاليتهاي اين بخش:

  • برداشت وضع موجود
  • طراحي و ترميم شبكه زيربنايي (تأسيساتي)
  • مرمت و نوسازي ابنيه (نماها و معماري داخلي)
  • طراحي ساختمان هاي جديد
  • طراحي محوطه

 

LAST_UPDATED2